خبر + لینک + دانلود + عکس و ...

خبر + لینک + دانلود + عکس و ...

 

رديف منطقه تلفن آدرس
1 منطقه ۱۱ 66703088 خيابان امام خمينی خيام
2 منطقه ۱۳ 66499240 چهارراه لشگر
3 منطقه ۱۴ 88900173-6 ميدان وليعصر 
4 منطقه ۱۵ 88828384 مفتح، بالاتر از ميدان مطهری
5 منطقه ۱۶ 77861607 رسالت خيابان نيروی دريايی
6 منطقه ۱۷ 33124100 ميدان خراسان خيابان صفاری 
7 منطقه ۱۸ 55900946 ميدان شهرداری
8 منطقه ۱۹ 22007366 تقاطع شريعتی بزرگراه صدر
9 اداره كل گمرك امانات پستي ٦٦٩٥٧١٠١, ٦٦٤٦٧٢٨٨ تهران - منطقه ١١ - خ. كارگر جنوبي - چهارراه لشگر - نبش خيابان كمالي - اداره كل امانات پستي - ط. سوم
10 البرز - منطقه پستي ١٥ - كد ١٠٥٦ 88743483 تهران - منطقه ٧ - خ. شهيدمفتح شمالي - روبروي دانشگاه الهيات - اداره پست منطقه ١٥
11 امام صادق (ع) 88072122 تهران - منطقه ٢ - پل مديريت - جنب دانشگاه امام صادق (ع)
12 شركت پست ٨٨٤٦٣٠٨٢, ٨٨١١١ تهران - منطقه ٧ - خ. شريعتي - نرسيده به پل سيدخندان - ساختمان شماره ٢
13 پيشتاز 77490754 تهران - منطقه ٤ - م. رسالت - بالاتر از نيروي هوائي - منطقه پستي ١٦
14 خدمات سريع فرادرياها - پست بين المللي ٢٢٠٤٤٢٧٣, ٢٢٠١٠١٥٨ تهران - منطقه ٣ - خ. آفريقا - خ. ايرج - ش. ٤٠
15 دبيرخانه مركزي وزارتخانه جهاد كشاورزي ٦٦١٢٢٠٤٢, ٨٨٩٦٤٦٤٢ تهران - منطقه ٦ - بلوار كشاورز - خ. دهكده - داخل ساختمان وزارت كشاورزی
16 ملي - شعبه مركز مبادلات پستي - كد ٢٦١ 66491168 تهران - منطقه ١١ - خ. كارگر - چهارراه لشگر
17 دي. اچ. ال (D. H. L) ٨٨٧١٩١٧٠- ٤, ٨٨٧١٥٩٠٦-١٠ تهران - منطقه ٦ - خ. شهيدبهشتي - نرسيده به خيابان ولي عصر - پ. ٣٥٣
18 منطقه ١١ - كد ٥١١٠٤ 33964453 تهران - منطقه ١٢ - خ. باب همايون - ك. جناب - پ. ٩٢
19 منطقه ١١ - كد ٥١١١٨ 55605596 تهران - منطقه ١٢ - خ. خيام - خ. پاچنار - پ. ٧٠٧
20 منطقه ١٦ - آژانس پستي ٦٢٠ 22521413 تهران - منطقه ٤ - رسالت - نبش ١٦ متري دوم - پ. ٢٥
21 منطقه پستي ١١ ٣٣٩٥٢٩١١ الی ٣ تهران - منطقه ١٢ - ناصرخسرو - خ. سعدي جنوبي - جنب مخابرات
22 منطقه پستي ١١ ٣٣٩٥٣٦٢٣ الی ٦ تهران - منطقه ١٢ - خ. اميركبير - نرسيده به ميدان امام خميني - خ. سعدي جديد - نبش كوچه ماهور
23 منطقه پستي ١١ - آژانس ١١٨ 33957254 تهران - منطقه ١٢ - خ. جمهوري - چهارراه اسلامبول - بازار حافظ - ط. زيرزمين - پ. ٣٩
24 منطقه پستي ١١ - آژانس ١٢١ 33917499 تهران - منطقه ١٢ - خ. ١٥ خرداد - روبروي بازار - ك. تكيه دولت
25 منطقه پستي ١١ - آژانس ١٢٥ 33121879 تهران - منطقه ١٢ - خ. سرچشمه - جنب مسجد محمودي - پ. ١٧٠
26 منطقه پستي ١١ - آژانس ١٢٦ 33559488 تهران - منطقه ١٢ - خ. شوش شرقي - چهارراه تيردوقلو - جنب بانك صادرات
27 منطقه پستي ١١ - آژانس ١٢٩ 55607320 تهران - منطقه ١٢ - خ. خيام - پاچنار - نبش كوچه لباسچي ٢ - پ. ٢٢
28 منطقه پستي ١١ - آژانس استانبول 33116384 تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسي - پاساژ كويتي ها - ط. اول - پ. ١٠٩
29 منطقه پستي ١١ - آژانس برنامه و بودجه ٣٣١١٩٠١٩, ٣٣٢٧٤٨٣٥ تهران - منطقه ١٢ - م. بهارستان - ساختمان برنامه و بودجه
30 منطقه پستي ١١ - آژانس بيمه 33913353 تهران - منطقه ١٢ - خ. سعدي شمالي - بالاتر از خيابان جمهوري - ك. بيمه - پ. ٤
31 منطقه پستي ١١ - آژانس دارايي 33116042 تهران - منطقه ١٢ - صوراسرافيل - خ. داور - وزارت امور اقتصاد و دارايي
32 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي ١٥خرداد 33110168 تهران - منطقه ١٢ - خ. ١٥ خرداد شرقي - روبروي بازار آهنگرها - پ. ٥١٢
33 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي آبسردار 33121218 تهران - منطقه ١٢ - خ. مجاهدين اسلام - چهارراه آبسردار
34 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي استادنجات الهي 66727165 تهران - منطقه ١٢ - خ. انقلاب - روبروي خيابان استادنجات الهي - نبش كوچه كندوان - پ. ٣
35 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي بانك ملي ٦٦٩٦٥٦٤٧, ٦٦٩٦٥٥٤٧ تهران - منطقه ١١ - خ. انقلاب - ضلع جنوبي پارك دانشجو - شركت تداركات بانك
36 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي بورس 66703683 تهران - منطقه ١٢ - خ. حافظ - ساختمان بورس اوراق بهادر تهران
37 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي ترمينال 55050632 تهران - منطقه ١٦ - ترمينال جنوب - جنب تعاوني ١
38 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي چهارسوق ٥٥٦٢٧٠٣٦, ٥٥٦٣٥١٥٤ تهران - منطقه ١٢ - خ. مصطفي خميني - بازار سيداسماعيل - بازار چهارسوق
39 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي دادگستري ٣٨٥٨١(٢٠٤٤) تهران - منطقه ١٢ - خ. خيام - روبروي پارك شهر - خ. داور - ضلع جنوب كاخ دادگستري
40 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي صفاري 33129393 منطقه 12 - خیابان شهریور جنوبی - نرسیده به تیر دوقلو
41 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي شهيدفروزش 55374440 تهران - منطقه ١١ - م. وحدت اسلامي - خ. فروزش - نبش خيابان محمد تشكري موحد - پ. ١٧٥
42 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي فياض بخش 77530746 منطقه 12 - خیابان بهارستان - چهارراه هدایت قبل از میدان ابن سینا
43 منطقه پستي ١١ - شعبه حافظ 66729182 تهران - منطقه ١١ - خ. حافظ - روبروي بورس
44 منطقه پستي ١١ - شعبه ديالمه 33131000 تهران - منطقه ١٢ - خ. ري - جنب پل ري
45 منطقه پستي ١١ - شعبه شهيدقندي 55801111 تهران - منطقه ١٢ - م. محمديه - خ. خيام - مركز مخابرات شهيدقندي
46 منطقه پستي ١١ - شعبه كندوان - كد ١٠١٢٠١ 66717888 تهران - منطقه ١٢ - خ. انقلاب - روبروي خيابان استادنجات الهي - نبش كوچه كندوان
47 منطقه پستي ١١ - شعبه ملت 33792020 تهران - منطقه ١٢ - خ. سعدي جنوبي - خ. اكباتان
48 منطقه پستي ١٣ - آژانس ١٩٣ 66405555 تهران - منطقه ١١ - خ. كارگر جنوبي - نرسيده به چهارراه لشگر - ساختمان
49 منطقه پستي ١٣ - آژانس ٣١٤ ٦٦٨٣٣٤٣٩, ٦٦٨٩١٠٦١ تهران - منطقه ١٠ - خ. جيحون - خ. هاشمي - روبروي ١٢ متري هاشمي - پ. ١/٨٥١
50 منطقه پستي ١٣ - آژانس ٣٢٢ 55704439 تهران - منطقه ١٧ - م. مقدم - ابتداي ٢٠ متري ابوذر - ابتداي ببري - پ ٣
51 منطقه پستي ١٣ - آژانس ٣٢٥ 66438987 تهران - منطقه ١١ - خ. آذربايجان - خ. باستان جنوبي - نرسيده به سه راه طرشت - پ. ٣٥
52 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي ٣١٢ ٦٦٨٠٥٥٤٩, ٦٦٨٠٦٨٨٦ تهران - منطقه ١٨ - شادآباد - خ. ١٧شهريور - ١٥متري سوم - نبش كوچه كرمي - پ. ٢٩٧
53 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي ٣١٥ ٦٦٦٣٤٦٠١, ٦٦٦١١١٤٧ تهران - منطقه ١٨ - بلوار يافت آباد - م. معلم - مجتمع تجاري معلم
54 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي ٣٣٥ ٦٦٨٩٩٥٦٥, ٦٦٨٤٢١٠٣ تهران - منطقه ١١ - بزرگراه نواب صفوي - فاز ١ - مجتمع تجاري سيمرغ - ط. اول
55 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي آزادي ٦٦٠٠٤٠٦٠, ٦٦٠١٧٩٦٦ تهران - منطقه ١٠ - خ. آزادي - بين خيابان جيحون و آذربايجان - روبروي خيابان بهبودي
56 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي اكباتان 44664275 تهران - منطقه ٥ - شهرك اكباتان - فاز ١ - سوپر ٦
57 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي ايران خودرو 48902080 تهران - منطقه ٢٢ - جاده مخصوص كرج - چهارراه ايران خودرو - بلوار جنوبي ايران خودرو
58 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي پاستور 66409153 تهران - منطقه ١١ - خ. پاستور - بعد از خيابان فلسطين - جنب رياست جمهوري
59 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي پل امامزاده معصوم 55700869 تهران - منطقه ١٧ - دوراهي قپان - خ. عبيد زاكاني - خ. شهيدمهدوي
60 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي جواديه 55643214 تهران - منطقه ١٦ - خ. ٢٠ متري جواديه - ١٠ متري شهيدامامياري - پ. ٨١
61 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي حسام الدين 55701199 تهران - منطقه ١٠ - خ. حسام الدين - بين خيابان افتكاري و رنجبر - روبروي هنرستان موافق
62 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي دانشگاه هوايي 66694877 تهران - منطقه ١٨ - مهرآباد جنوبي - خ. امام محمد باقر - روبروي مسجد
63 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي رازي (گمرك) 55387555 تهران - منطقه ١١ - خ. مولوي - نبش خيابان ولي عصر - روبروي پمپ بنزين
64 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي رودكي 66837032 تهران - منطقه ١٠ - خ. رودكي - نرسيده به چهارراه مرتضوي - پ. ١٢٤
65 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي شهرداري ابوذر 55718855 تهران - منطقه ١٧ - م. ابوذر - خ. ابوذر - داخل شهرداري
66 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي شهرك پاسداران 44506600 تهران - منطقه ٢١ - تهرانسر - بلوار گل ها - بلوار نيلوفر - تقاطع خيابا
67 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي شهيديوسفيان 66419588 تهران - منطقه ١١ - خ. ١٢ فروردين - خ. شهداي ژاندارمري - پ. ١٨١
68 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي قصرالدشت 66839590 تهران - منطقه ١٠ - خ. قصرالدشت - نبش خيابان ناصري - جنب پلاك ١٠٠
69 منطقه پستي ١٣ - شعبه چهارراه لشگر ٦٦٤٦٧٧٨٠ الی ١, ٦٦٤٠٢٤٨٨ تهران - منطقه ١١ - خ. كارگر جنوبي - چهارراه لشگر - ساختمان مكانيزه پس
70 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي لشگر ٦٦٤١٣٢٣١, ٦٦٤٦٩٢٤٠ تهران - منطقه ١١ - خ. كارگر جنوبي - چهارراه لشگر - منطقه ١٣ پستي قسمت
71 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي مالك اشتر 66830535 تهران - منطقه ١٠ - خ. مالك اشتر - بين خيابان جيحون و كارون - پ. ٥٠١ و ٥٠٣
72 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي مجلس ٦٦٤٦١٥٦٢, ٦٦١٣٥٥٥٣ تهران - منطقه ١١ - خ. امام خميني - داخل ساختمان مجلس
73 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي منيريه 55385090 تهران - منطقه ١١ - خ. ولي عصر - م. منيريه - ابتداي خيابان معيري - پ. ٦
74 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي والفجر 66808866 تهران - منطقه ١٨ - جاده قديم كرج - بعد از شير پاستوريزه - جنب سردخانه دنا